Morgen geopend vanaf:
06:30 (shop) 06:30 (car wash)
24/7 (tanken)
Openingstijden

Algemene voorwaarden 1 jaar onbeperkt wassen

 

1. Algemeen

1 In deze Abonnementsvoorwaarden wordt aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: Abonnee: Diegene die met Van Kammen VOF een abonnementsovereenkomst heeft gesloten. Abonnement: De overeenkomst tussen Van Kammen VOF en de Abonnee tot het onbeperkt wassen van het voertuig tegen maandelijkse betaling onder de voorwaarden zoals hierna omschreven.

Wasstraat: De door Van Kammen VOF geëxploiteerde wasstraat in Marum

1.2 Deze Abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking tussen de Abonnee en Van Kammen VOF.

 

1.3 Op de rechtsbetrekking tussen Van Kammen VOF en de Abonnee zijn tevens van toepassing de Algemene voorwaarden Bovag Autowasbedrijven.

 

1.4 Van Kammen VOF behoudt zich het recht voor deze Abonnementsvoorwaarden te wijzigen. Van Kammen VOF stelt de Abonnee hiervan één maand voordat de wijziging van kracht wordt per e-mail dan wel per post op de hoogte en stuurt de Abonnee een nieuwe set voorwaarden toe. Van Kammen VOF mag er daarbij van uitgaan dat de Abonnee Van Kammen VOF van eventuele wijzigingen in adres, e-mailadres, telefoon dan wel rekeningnummer op de hoogte houdt, zoals bedoeld in artikel 10.1.

 

2 Inhoud Abonnement 1 jaar onbeperkt wassen

2.1 Het Abonnement is voertuig gebonden en niet overdraagbaar. Als bewijs van het Abonnement krijgt Abonnee een ‘ waspas’ van Van Kammen VOF.

2.2 Onder onbeperkt wassen wordt verstaan dat de Abonnee onbeperkt gebruik mag maken van de diensten zoals overeengekomen in het Abonnement.

 

2.3 Het Abonnement geeft het voertuig van de Abonnee gedurende de looptijd van het Abonnement recht op het onbeperkt wassen van het voertuig op de vestiging Marum van Van Kammen VOF met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.

 

2.4 Van Kammen VOF behoudt zich het recht voor een Abonnement te weigeren aan personen met wie een eerder Abonnement is beëindigd conform artikel 4.3.

 

3 Duur van het Abonnement

3.1 Het Abonnement wordt aangegaan voor een minimale periode van 1 jaar, behoudens het bepaalde in artikel 4.3 t/m 4.5.

3.2 Na bovenstaande periode kan het Abonnement worden opgezegd conform de artikelen 4.1 en 4.2.

 

 

4 Opzeggen abonnement

4.1 Een Abonnement kan worden opgezegd met inachtneming van de minimale abonnementsperiode van 1 jaar en een opzegtermijn van één kalendermaand. De opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden, tegen het einde van de kalendermaand. Bijvoorbeeld: Opzeggen op 15 april betekent einde abonnement per 31 mei.

4.2 Opzeggen kan door: Een schrijven te richten aan: Van Kammen VOF, t.a.v. Afdeling Abonnementen,

Noorderweg 13, 9363 TA te Marum. Opzeggen via e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits gericht aan info@texacovankammen.nl t.a.v. Afdeling Abonnementen. Enkel opzeggingen met volledige gegevens worden in behandeling genomen. Binnen een week ontvangt de Abonnee een bevestiging van de opzegging per e-mail.

 

4.3 Van Kammen VOF behoudt zich het recht voor het Abonnement per direct op te zeggen indien de Abonnee:

Van Kammen VOF onjuiste gegevens heeft verschaft, Fraude pleegt in het gebruik van de Van Kammen VOF waspas, Niet heeft voldaan aan de betalingsplicht in Artikel 7.

 

4.4 Indien het Abonnement op grond van Artikel 4.3 is opgezegd en de minimale abonnementsperiode van 1 jaar is nog niet verlopen, is de Abonnee gehouden om een vergoeding te betalen voor de resterende minimale abonnementsperiode. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van reeds betaald abonnementsgeld.

 

4.5 In gevallen waarin het Abonnement op grond van Artikel 4.3 is opgezegd, behoudt Van Kammen VOF zich het recht voor de voormalig Abonnee te weigeren een volgend Abonnement af te sluiten.

 

4.6 Indien Abonnee het jaarabonnement na abonnementsperiode van 1 jaar opzegt en binnen 3 maand een nieuwe jaarabonnement aanvraagt worden er administratiekosten berekend ter waarde van 1 maand abonnement (€14,95)

 

5 Gebruik van de Van Kammen VOF waspas

5.1 De Abonnee heeft recht op één Van Kammen VOF waspas, welke voertuig gebonden is.

5.2 De Van Kammen VOF waspas is te gebruiken op de vestiging van Van Kammen VOF in Marum.

 

5.3 De Abonnee is zelf verantwoordelijk voor de staat van de Van Kammen VOF waspas. Indien de Abonnee verlies, beschadiging of diefstal van de Van Kammen VOF waspas constateert, dient er conform artikel 8 gehandeld te worden.

 

6 Prijzen

6.1 Van Kammen VOF behoudt zich het recht voor de prijs van het Abonnement te wijzigen. Van Kammen VOF stelt de Abonnee hiervan op de hoogte.

6.2 Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

6.3 Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW.

 

6.4 Restitutie van het Abonnementsgeld is niet mogelijk, ook niet bij storing, weersomstandigheden of enige andere oorzaak van tijdelijke sluiting van de wasstraat.

 

7 Betaling

7.1 Het abonnementsgeld is maandelijks verschuldigd en wordt, met uitzondering van de eerste termijn, maandelijks via automatische incasso afgeschreven van de door Abonnee opgegeven bankrekening. De eerste termijn dient direct aan de kassa (contant of per pin) op de vestiging te worden betaald, daarbij geldt dat het aantal resterende dagen van de betreffende maand waarin het abonnement wordt aangegaan naar rato worden berekend. Bij een niet tijdige betaling van het abonnementsgeld zijn wij genoodzaakt € 15,00 administratiekosten in rekening te brengen.

7.2 Door ondertekening van het aanvraagformulier machtigt de Abonnee Van Kammen VOF, dan wel een door Van Kammen VOF aan te wijzen derde, tot incasso van het abonnementsgeld.

 

7.3 De incasso van het maandelijks verschuldigde abonnementsgeld vindt plaats op de 28e van elke maand of op de eerstvolgende werkdag na de 28e.

 

7.4 Het is mogelijk de betaling van het abonnementsgeld in één keer vooraf aan de kassa te voldoen.

 

7.5 Indien de incasso, om wat voor reden dan ook, storneert behoudt Van Kammen VOF zich het recht voor haar verplichtingen onder het Abonnement op te schorten en de Van Kammen VOF waspas buiten werking te stellen. De Van Kammen VOF waspas wordt weer in gebruik gesteld zodra de Abonnee het volledig verschuldigde abonnementsgeld over heeft gemaakt op de bankrekening Van Kammen VOF. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van abonnementsgeld over de periode dat de Van Kammen VOF waspas buiten werking is geweest. Overigens geldt dat de minimale abonnementsperiode van één jaar ook betaald dient te worden over de maanden die vervallen tijdens de blokkade van de Van Kammen VOF waspas.

 

7.6 Indien de Abonnee niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichtingen voortkomend uit deze voorwaarden, zal Van Kammen VOF de daardoor ontstane incassokosten en eventuele rentekosten verhalen op Abonnee. Tevens zal Van Kammen VOF de betalingsvordering overdragen aan een door haar aan te wijzen incassobureau. De kosten die Van Kammen VOF redelijkerwijs zal moeten maken als gevolg van deze niet nakoming van de Abonnee, komen voor rekening van de Abonnee.

 

7.7 De Abonnee voldoet alle betalingen in enkelvoudige maandelijkse termijnen of in één keer vooraf. Afwijkende bedragen zullen worden teruggestort en zullen niet kwalificeren als

geldende betaling.

 

7.8 Wijziging van het bankrekeningnummer en/of te naam stelling dienen aangegeven te worden middels een schrijven te richten aan: Van Kammen VOF BV, t.a.v. Afdeling Abonnementen, Noorderweg 13, 9363 TA teMarum. Wijziging per e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits gericht aan info@texacovankammen.nl t.a.v. Afdeling Abonnementen. Enkel wijzigingen met volledige gegevens worden in behandeling genomen.

 

8 Vervanging, verlies, beschadiging of diefstal van de Van Kammen VOF waspas

8.1 Bij Vervanging, verlies, beschadiging of diefstal van de Van Kammen VOF waspas dient zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt bij de Afdeling Abonnementen (zie Artikel 9).

8.2 Na melding bij de Afdeling Abonnementen kan er een duplicaat van de Van Kammen VOF waspas worden aangemaakt. Het aanmaken van een duplicaat zal zo spoedig mogelijk geschieden, met een maximum van 5 werkdagen. Zodra het duplicaat is aangemaakt zal de Abonnee per email of telefonisch op de hoogte worden gebracht waarna een afspraak zal worden gemaakt voor overhandiging.

 

8.3 In geval van vervanging of beschadiging dient de betreffende Van Kammen VOF waspas aan de kassa te worden ingeleverd. De kosten voortvloeiend uit het vervangen van de Van Kammen VOF waspas zullen worden doorberekend aan de Abonnee. Dit bedrag dient direct aan de kassa op de vestiging te worden voldaan.

 

8.4 Onder vervanging wordt verstaan; wijziging van het voertuig van de Abonnee en andere voorvallen waarbij de waspas opnieuw aangemaakt dient te worden.

 

8.5 Kosten voor vervanging van de Van Kammen VOF waspas bedragen € 10,00

 

8.6 De Abonnee heeft geen recht op restitutie van abonnementsgeld over de periode dat de Van Kammen VOF waspas niet kan worden gebruikt.

 

9 Klantenservice

9.1 Voor vragen over deze Abonnementsvoorwaarden, het gebruik van het Abonnement, het opzeggen van een Abonnement, verzoeken om persoonsgegevens in te zien/te wijzigen of vragen met betrekking tot betalingen, verlies/beschadiging/ diefstal van de Van Kammen VOF waspas, kan men terecht bij de Afdeling Abonnementen. Deze is bereikbaar via e-mailadres info@texacpvankammen.nl, via telefoonnummer 0594-642852 (bereikbaar op ma t/m vr van 09.00 – 17.00uur, feestdagen gesloten) of via een schrijven aan Van Kammen VOF, t.a.v. Afdeling Abonnementen , Noorderweg 13, 9363 TA te Marum.

10 Klantgegevens

10.1 De Abonnee houdt Van Kammen VOF onverwijld op de hoogte van wijzigingen in de gegevens van de Abonnee, zoals wijzigingen in de naam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, dan wel het rekeningnummer.

10.2 Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Van Kammen VOF zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Van Kammen VOF zal uw gegevens niet verstrekken aan derden

 

11 Inschakelen derden

11.1 Van Kammen VOF heeft het recht om bij de uitvoering van het Abonnement derden in te schakelen.

11.2 Het is Abonnee niet toegestaan om het Abonnement over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Kammen VOF.

 

Overige bepalingen en toepasselijk recht

12.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Van Kammen VOF en de Abonnee is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Vooraarden om wat voor reden dan ook ongeldig of nietig mocht zijn dan wel mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een vervangende bepaling waarbij het doel en de strekking van de te vervangen bepaling zoveel mogelijk wordt behouden.